Cytat dnia

Jeżeli ktoś nie kocha cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza to, że nie kocha cię on z całego serca i ponad życie.

Imieniny

21 września 2014
Imieniny obchodzą
Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz, Mira
Do końca roku zostało
102 dni

KALENDARZ

wrzesień 2014
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj23
Wczoraj32
Wizyt w tygodniu261
Wizyt w miesiącu762
Łącznie wizyt17909
Dla Rodziców | Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie

 

ZEBRANIA  Z  RODZICAMI  W  ROKU   SZKOLNYM  2013/2014


 

TERMIN

 

TEMAT

 

10 wrzesień 2013

Godz. 16.00

 

Spotkanie klasowe z  wychowawcą – wybór   klasowej rady rodziców,

zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy,

zapoznanie z procedurami sprawdzianu kl. VI i egzaminu gimnazjalnego.


 

W miarę potrzeb

 

Konsultacje indywidualne - przedstawienie informacji o uczniach.


 

26 listopad 2013

Godz. 16.00

 

Spotkanie klasowe z  wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów

o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.


 

30 styczeń 2013

Godz. 16.00

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców

o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.


 

15  kwiecień 2013

Godz. 16.00

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów

o wynikach w nauce i zachowaniu. Omówienie spraw bieżących.


 

27 maj 2013

Godz. 16.00

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą- poinformowanie rodziców uczniów

Opropozycjach ocen rocznych oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania


 

 

Program współpracy z rodzicami

w Zespole Szkół Nr 3  w Cieksynie

 

 

1. Cele współpracy:

    1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad młodzieżą gimnazjalną;

    2) Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania,  dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,

    3) Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez dom i szkołę;

    4) Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;

 

2. Zadania współpracy;

    1) Wzajemna wymiana informacji o uczniach:

        a) postępy ucznia w nauce,

        b) zachowanie w grupie rówieśniczej,

        c) pasje i zainteresowania,

        d) problemy i trudności wychowawcze,

        e) problemy zdrowotne.

    2) Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:

        a) statut,

        b) szkolny program profilaktyki,

        c) szkolny program wychowawczy,

        d) zestaw programów nauczania,

        e) zestaw podręczników,

        f) plan nauczania,

        g) plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

        h) programy rozwoju i plany pracy,

         i) program doradztwa zawodowego,

        j) plany dydaktyczne.

    3) Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego;

    4) Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;

    5) Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;

    6) Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;

    7) Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.


3. Formy współpracy:

    1) Zebrania ogólne

    2) Zebrania klasowe – wywiadówki;

    3) Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem;

    4)  Konsultacje pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów;

    5)  Dni otwarte szkoły;

    6)  Wizyty domowe;

    7) Obserwacje lekcji;

    8) Szkolenia rodziców

    9) Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady);

    10) Kontakty telefoniczne, korespondencja;

    11) Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,

    12) Inicjowanie pomocy materialnej, medycznej lub prawnej,

    13) Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, prace porządkowe itp.).

 

4. Zasady współpracy:

    1) Zasada pozytywnej motywacji;

    2) Zasada partnerstwa i  wzajemnego szacunku;

    3) Zasada wielostronnego przepływu informacji;

    4) Zasada jedności oddziaływań;

    5) Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

 

5. Rodzice mają prawo do:

    1) Wychowywania dzieci zgodnie z własnymi  przekonaniami i światopoglądem;

    2) Wyboru szkoły dla dziecka;

    3) Określania sposobu  wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci;

    4) Znajomości celów, treści i metod pracy szkoły.

 

6. Rodzice mają obowiązek:

    1) Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

    2) Zaangażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;

    3) Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi oraz ich przekonań;

    4) Osobiście włączać się w życie szkoły ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

    5) Poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

    6) Usprawiedliwiać nieobecności dziecka na zajęciach;

    7) Telefonicznie lub osobiście zwalniać dziecko z zajęć;

    8) Uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami klas wg ustalonego harmonogramu;

    9) Zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne;

    10) Zapewnić dziecku warunki do przygotowania się do zajęć;

    11) Ponosić koszty naprawy zniszczonego przez dziecko wyposażenia.

 

7. Procedura kontaktów z rodzicami:

    1) Cele procedury: ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami,

   2) Dyrektor szkoły planuje przed rozpoczęciem roku szkolnego terminy wszystkich zebrań i konsultacji dla rodziców. Terminy te podane są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły www.zs3cieksyn.com.pl

   3) Przez zebrania z rodzicami rozumie się zaplanowane popołudniowe spotkanie rodziców danej klasy w wyznaczonym pomieszczeniu, prowadzone przez wychowawcę lub innego nauczyciela, służące omówieniu ważnych spraw szkolnych i klasowych. Prawo zabrania głosu na zebraniu mają zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Jeśli sytuacja tego wymaga czas po zakończeniu zebrania wszystkich rodziców przeznaczany jest na indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, dyrektorem. Zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

  4) Przez konsultacje rozumie się zaplanowane i wyznaczone popołudniowe dyżury wychowawców i nauczycieli, pedagoga, dyrektora stwarzające możliwość kontaktu rodziców ze szkołą i zakomunikowania ich potrzeb i oczekiwań wobec szkoły;

   5) Przez indywidualne wizyty rodziców w szkole rozumie się:

        a) ustaloną z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, dyrektorem wizytę rodziców w szkole, wynikłą z potrzeby rodziców lub pracowników szkoły;

        b) nie ustaloną wizytę rodzica w szkole, wynikłą z jego potrzeby, rodzic może rozmawiać z pożądanym nauczycielem w czasie przerwy międzylekcyjnej lub w czasie, w którym nauczyciel nie prowadzi innych zajęć;

Przez szkolenie (prowadzone przez pedagoga szkolnego lub osobę przez niego zaproszoną) i warsztaty dla rodziców rozumie się zorganizowane formy spotkań tematycznych dla rodziców, terminy spotkań ustala się w miarę potrzeb i zaprasza się zainteresowanych rodziców poprzez ogłoszenia i plakaty oraz na stronie internetowej szkoły.

   6) Inne formy działań wychowawców i nauczycieli zmierzające do rozpoznania potrzeb i oczekiwań rodziców to:

        a) rozmowa telefoniczna z rodzicami,

        b) kontakt listowny – pisemne informacje i prośby skierowane do rodziców, wezwania, zaproszenia, itp.

        c) wspólny z policjantem lub pracownikiem pomocy społecznej wywiad w domu rodziny ucznia,

        d) wizyta wychowawcy, pedagoga lub nauczyciela w domu rodziny ucznia – na wcześniejsze zaproszenie przez tę rodzinę

W szkole pracuje pedagog szkolny, który gromadzi dokumentację dostarczaną przez rodziców zgłaszających swoje oczekiwania względem pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej szkoły:

        e) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

        f) opinie PPP

        g) opinie dotyczące różnych problemów uczniów,

        h) korespondencję z instytucjami takimi jak sąd, policja i inne,

         i) notatki służbowe,

         j) inne dokumenty

Szkoła posiada stronę internetową, z której rodzice mogą czerpać informacje o przepisach szkolnych, planie lekcji poszczególnych klas, programach nauczania, podręcznikach a ponadto mogą napisać list elektroniczny zwierający spostrzeżenia ioczekiwania.

   7) Nauczyciele organizują spotkania indywidualne  w warunkach zapewniających dyskrecję osobom uczestniczącym w spotkaniu.

   8) Nie należy organizować  spotkań  nauczycieli z rodzicami/opiekunami w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela w czasie przerwy.

   9) Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach klasowych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.

   10) W czasie zebrań klasowych wychowawca udostępnia rodzicom do wglądu teczkę ucznia.

 

Regulamin Rady Rodziców do pobrania poniżej

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012 do pobrania poniżej 

 


 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex host NTChosting.com Valid XHTML and CSS.
hoteldubrovnikpalace

©2011 Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.eczaneemlak.com/author/ankara-escort-bayan/ www.plastikvemakina.net/author/ankara-escort-bayan/ www.demircirehber.com/author/escort-ankara-bayan/ generatortrade.com/author/ankara-escort-bayan www.makinamakina.com/author/ankaraescortbayan/ www.yedekparcavitrini.com/author/ankara-escort-bayan www.jenerator.center/author/ankara-escort-bayan/ www.ofis.center/author/ankara-escort-bayan www.kompresorvitrini.com/author/ankara-escort-bayan www.eskisehirkompresor.com/author/ankara-escort-bayan silahtutkusu.com/author/ankara-escort-bayan/ www.ikincielotovitrini.com/author/ankara-escort-bayan www.makine.center/author/ankara-escort-bayan www.ucuzkompresor.com/author/ankara-escort-bayan www.samsunkompresor.com/author/ankara-escort-bayan ilan.bayanlarais.org/index.php/author/ankara-escort-bayan/ www.bayanescortistanbul1.com/author/escort-ankara-bayan/ www.amerikailanlar.com/author/escort-ankara-bayan/ eskortbayanankara.asia/author/escort-ankara-bayan/ medikalbazaar.com/author/escort-ankara-bayan/ www.ikiaa.com/author/ankara-escort-bayan/ www.showilan.com/author/ankara-escort-bayan/ turkeynewproperty.com/author/ankara-escort-bayan/ www.incirliboschservisi.com/author/ankara-escort-bayan/ www.marbletrading.net/company/author/ankara-escort-bayan/ www.pethane.com/author/ankara-escort-bayan escortistanbulll.com/index.php/author/ankara-escort-bayan/ www.2elvidalikompresor.com/author/ankara-escort-bayan www.deltakompresor.com/?author=4 www.sahibinden-kompresor.com/author/ankara-escort-bayan mobilyatasarimci.com/author/ankara-escort-bayan satilikkompresorler.com/author/ankara-escort-bayan orgupazari.com/author/ankara-escort-bayan/ www.ikincielsec.com/author/ankara-escort-bayan/ www.ikincielvidalikompresor.com/author/ankara-escort-bayan reklamilan.com/?author=266 www.sessizkompresor.net/author/ankara-escort-bayan www.karadenizjenerator.com/author/ankara-escort-bayan www.kompresoryedekparca.org/author/ankara-escort-bayan www.airkom.net/author/ankara-escort-bayan turkiyehizmetsektoru.com/?author=68 www.konyakompresor.net/author/ankara-escort-bayan www.2eljenerator.net/author/ankara-escort-bayan www.karadenizkompresor.com/author/ankara-escort-bayan www.antalyanakliyatilanlari.com/author/ankara-escort-bayan/ www.kompresor-compressor.com/author/ankara-escort-bayan/ www.maltepebayanescort.com/author/ankara-escort-bayan/ www.kadikoyweb.org/author/ankara-escort-bayan sahiplendirme.gencvet.com/author/ankara-escort-bayan ogrencidentemiz.com/kullanici/ankara-escort-bayan/ siyahduvar.com/evlatlik/author/escort-ankara-bayan/ www.vipilanver.com/author/escort-ankara-bayan www.forkliftpark.com/author/escort-ankara-bayan/ www.ucretsizseriilanlar.com/author/ankara-escort-bayan/ www.evdenevenakliyatsitesi.gen.tr/author/escort-ankara-bayan/ swe.cmpe.boun.edu.tr/fall2012g4/author/ankara-escort-bayan/ www.aliagada.com/web/author/ankara-escort-bayan/ www.akdenizdeyiz.com/tr/author/ankara-escort-bayan/ www.mermerfirmalarim.com/author/escort-ankara-bayan/ www.denizli-escort.com/author/escort-ankara-bayan/ www.istanbuleskortbayan.com/author/escort-ankara-bayan/ ankaraevdenevenakliiyat.com/author/escort-ankara-bayan/ kizilaymasaj.com/author/escort-ankara-bayan www.ikincielesyaistanbul.org/author/escort-ankara-bayan/ evdenevenakliyatplatromu.com/author/escort-ankara-bayan bakiciariyoruz.com/author/ankara-escort-bayan www.melisaotokiralama.com/author/escort-ankara-bayan www.masajs.com/author/ankara-escort-bayan www.camirehber.com/author/escort-ankara-bayan/ www.ankarasanatkursu.com/author/ankara-escort-bayan www.7kral.com/author/ankara-escort-bayan/ www.yalitimrehberi.net/firmalar/author/escort-ankara-bayan/ www.izmirbescort.com/author/ankara-escort-bayan/ www.eskisehirliescort.com/author/escort-ankara-bayan/ www.mermerfabrikalari.com/author/escort-ankara-bayan/ www.escortkadin.org/author/escort-ankara-bayan/ www.mermeratolyeleri.com/author/escort-ankara-bayan/ mersinkiralikyazlik.biz/author/ankara-escort-bayan/ www.ikincielsatiyoruz.com/author/ankara-escort-bayan/ www.istenbul.com/author/ankara-escort-bayan/ rentexper.com/author/ankara-escort-bayan/ www.escortaksaray.com/author/ankara-escort-bayan turizmlog.com/author/ankara-escort-bayan kimdirr.com/author/ankara-escort-bayan/ servislog.com/blog/author/ankara-escort-bayan/ www.bayilog.com/author/ankara-escort-bayan/ www.escortsultangazi.com/author/ankara-escort-bayan www.bartinsydv.gov.tr/wp/?author=2 charmwoodvillage.com/author/ankara-escort-bayan/ www.baliadvertising.info/author/ankara-escort-bayan/ devletrehberim.com/author/ankara-escort-bayan/ www.fasonaraniyor.com/author/ankara-escort-bayan/ www.escortbul.gen.tr/author/ankara-escort-bayan/ www.evdenevetasimafirmalari.net/author/ankaraescortbayan kasapazari.com/author/ankara-escort-bayan/ www.izmirescortz.com/author/ankara-escort-bayan/ www.izmitescort.com/author/ankara-escort-bayan www.direkilan.com/author/ankara-escort-bayan/ izmirescortclub.org/author/ankara-escort-bayan/ www.izmitescortlar.com/author/ankara-escort-bayan/ www.escortilanlarim.net/author/ankara-escort-bayan/ www.escortreviewer.com/author/ankara-escort-bayan/ lamora.net/author/ankara-escort-bayan/ www.vipescortistanbul.biz/author/ankara-escort-bayan/ www.escort-avrupa-yakasi.com/author/ankara-escort-bayan www.lideroto.net/author/ankara-escort-bayan/ www.halkaliescort.net/?author=9 www.yeniescort.org/author/ankara-escort-bayan/ escortadana.com/author/ankara-escort-bayan/ sempatim.com/author/ankara-escort-bayan/ izmir.escortbayanlar.gen.tr/author/ankara-escort-bayan/ www.escortankara.info/author/ankara-escort-bayan/ escortilanankara.com/author/ankara-escort-bayan/ www.eczaneemlak.com/author/ankara-escort-bayan// www.plastikvemakina.net/author/ankara-escort-bayan// www.demircirehber.com/author/escort-ankara-bayan// generatortrade.com/author/ankara-escort-bayan/ www.makinamakina.com/author/ankaraescortbayan// www.yedekparcavitrini.com/author/ankara-escort-bayan/ satilikarsa.web.tr/author/ankara-escort-bayan// www.jenerator.center/author/ankara-escort-bayan// www.ofis.center/author/ankara-escort-bayan/ www.kompresorvitrini.com/author/ankara-escort-bayan/ www.eskisehirkompresor.com/author/ankara-escort-bayan/ silahtutkusu.com/author/ankara-escort-bayan// www.ikincielotovitrini.com/author/ankara-escort-bayan/ www.makine.center/author/ankara-escort-bayan/ www.ucuzkompresor.com/author/ankara-escort-bayan/ www.samsunkompresor.com/author/ankara-escort-bayan/ ilan.bayanlarais.org/index.php/author/ankara-escort-bayan// www.bayanescortistanbul1.com/author/escort-ankara-bayan// www.amerikailanlar.com/author/escort-ankara-bayan// medikalbazaar.com/author/escort-ankara-bayan// www.ikiaa.com/author/ankara-escort-bayan// www.showilan.com/author/ankara-escort-bayan// turkeynewproperty.com/author/ankara-escort-bayan// www.incirliboschservisi.com/author/ankara-escort-bayan// www.marbletrading.net/company/author/ankara-escort-bayan// www.pethane.com/author/ankara-escort-bayan/ escortistanbulll.com/index.php/author/ankara-escort-bayan// www.2elvidalikompresor.com/author/ankara-escort-bayan/ www.deltakompresor.com/?author=4/ www.sahibinden-kompresor.com/author/ankara-escort-bayan/ mobilyatasarimci.com/author/ankara-escort-bayan/ satilikkompresorler.com/author/ankara-escort-bayan/ orgupazari.com/author/ankara-escort-bayan// www.ikincielsec.com/author/ankara-escort-bayan// www.ikincielvidalikompresor.com/author/ankara-escort-bayan/ reklamilan.com/?author=266/ www.sessizkompresor.net/author/ankara-escort-bayan/ www.karadenizjenerator.com/author/ankara-escort-bayan/ www.kompresoryedekparca.org/author/ankara-escort-bayan/ www.airkom.net/author/ankara-escort-bayan/ turkiyehizmetsektoru.com/?author=68/ www.konyakompresor.net/author/ankara-escort-bayan/ www.karadenizkompresor.com/author/ankara-escort-bayan/ www.antalyanakliyatilanlari.com/author/ankara-escort-bayan// www.kompresor-compressor.com/author/ankara-escort-bayan// www.maltepebayanescort.com/author/ankara-escort-bayan// sahiplendirme.gencvet.com/author/ankara-escort-bayan/ ogrencidentemiz.com/kullanici/ankara-escort-bayan// siyahduvar.com/evlatlik/author/escort-ankara-bayan// www.vipilanver.com/author/escort-ankara-bayan/ www.forkliftpark.com/author/escort-ankara-bayan// www.ucretsizseriilanlar.com/author/ankara-escort-bayan// www.evdenevenakliyatsitesi.gen.tr/author/escort-ankara-bayan// swe.cmpe.boun.edu.tr/fall2012g4/author/ankara-escort-bayan// www.aliagada.com/web/author/ankara-escort-bayan// www.akdenizdeyiz.com/tr/author/ankara-escort-bayan// www.mermerfirmalarim.com/author/escort-ankara-bayan// www.denizli-escort.com/author/escort-ankara-bayan// www.istanbuleskortbayan.com/author/escort-ankara-bayan// ankaraevdenevenakliiyat.com/author/escort-ankara-bayan// kizilaymasaj.com/author/escort-ankara-bayan/ www.ikincielesyaistanbul.org/author/escort-ankara-bayan// evdenevenakliyatplatromu.com/author/escort-ankara-bayan/ bakiciariyoruz.com/author/ankara-escort-bayan/ www.melisaotokiralama.com/author/escort-ankara-bayan/ www.masajs.com/author/ankara-escort-bayan/ www.camirehber.com/author/escort-ankara-bayan// www.ankarasanatkursu.com/author/ankara-escort-bayan/ www.7kral.com/author/ankara-escort-bayan// www.yalitimrehberi.net/firmalar/author/escort-ankara-bayan// www.izmirbescort.com/author/ankara-escort-bayan// www.eskisehirliescort.com/author/escort-ankara-bayan// www.mermerfabrikalari.com/author/escort-ankara-bayan// www.escortkadin.org/author/escort-ankara-bayan// www.mermeratolyeleri.com/author/escort-ankara-bayan// mersinkiralikyazlik.biz/author/ankara-escort-bayan// www.ikincielsatiyoruz.com/author/ankara-escort-bayan// www.istenbul.com/author/ankara-escort-bayan// rentexper.com/author/ankara-escort-bayan// www.escortaksaray.com/author/ankara-escort-bayan/ turizmlog.com/author/ankara-escort-bayan/ kimdirr.com/author/ankara-escort-bayan// servislog.com/blog/author/ankara-escort-bayan// www.bayilog.com/author/ankara-escort-bayan// charmwoodvillage.com/author/ankara-escort-bayan// www.baliadvertising.info/author/ankara-escort-bayan// devletrehberim.com/author/ankara-escort-bayan// www.escortbul.gen.tr/author/ankara-escort-bayan// www.evdenevetasimafirmalari.net/author/ankaraescortbayan/ kasapazari.com/author/ankara-escort-bayan// www.izmirescortz.com/author/ankara-escort-bayan// www.izmitescort.com/author/ankara-escort-bayan/ www.direkilan.com/author/ankara-escort-bayan// izmirescortclub.org/author/ankara-escort-bayan// www.izmitescortlar.com/author/ankara-escort-bayan// www.escortilanlarim.net/author/ankara-escort-bayan// www.escortreviewer.com/author/ankara-escort-bayan// lamora.net/author/ankara-escort-bayan// www.vipescortistanbul.biz/author/ankara-escort-bayan// www.escort-avrupa-yakasi.com/author/ankara-escort-bayan/ www.lideroto.net/author/ankara-escort-bayan// www.halkaliescort.net/?author=9/ www.yeniescort.org/author/ankara-escort-bayan// escortadana.com/author/ankara-escort-bayan// sempatim.com/author/ankara-escort-bayan// izmir.escortbayanlar.gen.tr/author/ankara-escort-bayan// www.escortankara.info/author/ankara-escort-bayan// escortilanankara.com/author/ankara-escort-bayan// www.escortbayanarkadas34.com/author/ankara-escort-bayan// duvarkiralama.com.tr/author/escort-ankara-bayan// www.izmirgaziemirescort.com/author/ankara-escort-bayan// www.pacletter.net/author/ankara-escort-bayan// www.bebektenbebege.com/author/ankara-escort-bayan// www.vipescortbodrum.com/author/ankara-escort-bayan// www.bamescort.com/author/ankara-escort-bayan// www.escortbayan.us/author/ankara-escort-bayan/ www.escortkizlar34.com/author/ankara-escort-bayan// www.easyescort.net/author/ankara-escort-bayan// www.escortlabel.com/author/ankara-escort-bayan// africanmangoturk.wordpress.com/2014/08/11/ankara-bayan-escort-arkadaslar// seslishe.blogcu.com/ankara-bayan-escort-arkadaslar/19816907/ friendfeed.com/ankaramasajsalonlari/47ae2ab0/ankara-bayan-escort-arkadaslar/ twitter.com/MasajSalonlari/status/498840809526276097/ www.diigo.com/user/masajsalonlari/ www.oyyla.com/Oyun/Ankara-Bayan-Escort-Arkadaslar// www.nexopia.com/users/masajsalonlari/blog/7-ankara-bayan-escort-arkada/ masajsalonlari.roon.io/11-8-2014/ www.vihkaalaa.com/?author=67863 www.jangads.com/products.php?mycate_id=NjE= www.ankarailrehberi.com/author/escortankarabayan www.annonce-normandie.fr/author/ankarabayan ads-a-million.com/author/ankarabayan/ www.publyimo.ro/author/ankarabayan/ www.beklist.com/author/ankarabayan/ www.rockads.in/author/ankarabayan/ www.eguide.sg/author/ankarabayan/ verdebaptist.com/wp/ankara-escort-bayan/ lagunabaptist.org/ankara-escort/ www.guiadevendas.com.br/anuncio/ankara-escort-bayan/ annoncesdentelle.fr/ads/ankara-cankaya-escort-bayanlar/ www.escortmescort.com/author/ilanlar/ www.motorsatanlar.com/sifir-ikinci-el-motor/satilik-elektrik-motorlari-2-el-elektrik-motoru silahtutkusu.com/author/ilanlar/ isgbul.com/author/ilanlar/ www.arabulyeri.com/?author=323 www.iyiilan.net/author/ilanlar/ www.ikincielsec.com/author/ilanlar/ www.antalyanakliyatilanlari.com/author/ilanlar/ pjbazaar.com/ads/ankara-escort-bayanlar/ muslimummahnetwork.com/author/ilanlar/ www.guiadevendas.com.br/anuncio/ankara-yeni-escort-bayan/ www.guiadevendas.com.br/author/ilan/ www.contoerotico.com.br/author/ilanlar/ www.cads.pk/author/ilan/ www.avukatilanlari.com/author/ilan www.ukskelbimai.co.uk/ads/ankara-escort-bayanlar/ www.ukskelbimai.co.uk/author/ilan/ www.4sale.com.mt/author/ilanlar/ alpinmedia.ro/anunturi/ankara-cankaya-escort-bayanlar/ alpinmedia.ro/author/ilanlar/ www.pakwatanproperty.com/author/ilan/