Cytat dnia

Tylko miłość jest silą, co złagodzić może ból świata.

Imieniny

5 marca 2015
Imieniny obchodzą
Adrian, Adrianna, Fryderyk, Jan, Pakosław, Pakosz, Wacław, Wacława
Do końca roku zostało
302 dni

KALENDARZ

marzec 2015
pwścpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj5
Wczoraj12
Wizyt w tygodniu56
Wizyt w miesiącu67
Łącznie wizyt18358
Dla Rodziców | Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie

 

Program współpracy z rodzicami

w Zespole Szkół Nr 3  w Cieksynie

 

 

1. Cele współpracy:

    1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad młodzieżą gimnazjalną;

    2) Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania,  dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,

    3) Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez dom i szkołę;

    4) Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;

 

2. Zadania współpracy;

    1) Wzajemna wymiana informacji o uczniach:

        a) postępy ucznia w nauce,

        b) zachowanie w grupie rówieśniczej,

        c) pasje i zainteresowania,

        d) problemy i trudności wychowawcze,

        e) problemy zdrowotne.

    2) Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:

        a) statut,

        b) szkolny program profilaktyki,

        c) szkolny program wychowawczy,

        d) zestaw programów nauczania,

        e) zestaw podręczników,

        f) plan nauczania,

        g) plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

        h) programy rozwoju i plany pracy,

         i) program doradztwa zawodowego,

        j) plany dydaktyczne.

    3) Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego;

    4) Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;

    5) Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;

    6) Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;

    7) Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.


3. Formy współpracy:

    1) Zebrania ogólne

    2) Zebrania klasowe – wywiadówki;

    3) Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem;

    4)  Konsultacje pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów;

    5)  Dni otwarte szkoły;

    6)  Wizyty domowe;

    7) Obserwacje lekcji;

    8) Szkolenia rodziców

    9) Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady);

    10) Kontakty telefoniczne, korespondencja;

    11) Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,

    12) Inicjowanie pomocy materialnej, medycznej lub prawnej,

    13) Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, prace porządkowe itp.).

 

4. Zasady współpracy:

    1) Zasada pozytywnej motywacji;

    2) Zasada partnerstwa i  wzajemnego szacunku;

    3) Zasada wielostronnego przepływu informacji;

    4) Zasada jedności oddziaływań;

    5) Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

 

5. Rodzice mają prawo do:

    1) Wychowywania dzieci zgodnie z własnymi  przekonaniami i światopoglądem;

    2) Wyboru szkoły dla dziecka;

    3) Określania sposobu  wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci;

    4) Znajomości celów, treści i metod pracy szkoły.

 

6. Rodzice mają obowiązek:

    1) Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

    2) Zaangażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;

    3) Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi oraz ich przekonań;

    4) Osobiście włączać się w życie szkoły ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

    5) Poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

    6) Usprawiedliwiać nieobecności dziecka na zajęciach;

    7) Telefonicznie lub osobiście zwalniać dziecko z zajęć;

    8) Uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami klas wg ustalonego harmonogramu;

    9) Zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne;

    10) Zapewnić dziecku warunki do przygotowania się do zajęć;

    11) Ponosić koszty naprawy zniszczonego przez dziecko wyposażenia.

 

7. Procedura kontaktów z rodzicami:

    1) Cele procedury: ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami,

   2) Dyrektor szkoły planuje przed rozpoczęciem roku szkolnego terminy wszystkich zebrań i konsultacji dla rodziców. Terminy te podane są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły www.zs3cieksyn.com.pl

   3) Przez zebrania z rodzicami rozumie się zaplanowane popołudniowe spotkanie rodziców danej klasy w wyznaczonym pomieszczeniu, prowadzone przez wychowawcę lub innego nauczyciela, służące omówieniu ważnych spraw szkolnych i klasowych. Prawo zabrania głosu na zebraniu mają zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Jeśli sytuacja tego wymaga czas po zakończeniu zebrania wszystkich rodziców przeznaczany jest na indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, dyrektorem. Zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

  4) Przez konsultacje rozumie się zaplanowane i wyznaczone popołudniowe dyżury wychowawców i nauczycieli, pedagoga, dyrektora stwarzające możliwość kontaktu rodziców ze szkołą i zakomunikowania ich potrzeb i oczekiwań wobec szkoły;

   5) Przez indywidualne wizyty rodziców w szkole rozumie się:

        a) ustaloną z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, dyrektorem wizytę rodziców w szkole, wynikłą z potrzeby rodziców lub pracowników szkoły;

        b) nie ustaloną wizytę rodzica w szkole, wynikłą z jego potrzeby, rodzic może rozmawiać z pożądanym nauczycielem w czasie przerwy międzylekcyjnej lub w czasie, w którym nauczyciel nie prowadzi innych zajęć;

Przez szkolenie (prowadzone przez pedagoga szkolnego lub osobę przez niego zaproszoną) i warsztaty dla rodziców rozumie się zorganizowane formy spotkań tematycznych dla rodziców, terminy spotkań ustala się w miarę potrzeb i zaprasza się zainteresowanych rodziców poprzez ogłoszenia i plakaty oraz na stronie internetowej szkoły.

   6) Inne formy działań wychowawców i nauczycieli zmierzające do rozpoznania potrzeb i oczekiwań rodziców to:

        a) rozmowa telefoniczna z rodzicami,

        b) kontakt listowny – pisemne informacje i prośby skierowane do rodziców, wezwania, zaproszenia, itp.

        c) wspólny z policjantem lub pracownikiem pomocy społecznej wywiad w domu rodziny ucznia,

        d) wizyta wychowawcy, pedagoga lub nauczyciela w domu rodziny ucznia – na wcześniejsze zaproszenie przez tę rodzinę

W szkole pracuje pedagog szkolny, który gromadzi dokumentację dostarczaną przez rodziców zgłaszających swoje oczekiwania względem pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej szkoły:

        e) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

        f) opinie PPP

        g) opinie dotyczące różnych problemów uczniów,

        h) korespondencję z instytucjami takimi jak sąd, policja i inne,

         i) notatki służbowe,

         j) inne dokumenty

Szkoła posiada stronę internetową, z której rodzice mogą czerpać informacje o przepisach szkolnych, planie lekcji poszczególnych klas, programach nauczania, podręcznikach a ponadto mogą napisać list elektroniczny zwierający spostrzeżenia ioczekiwania.

   7) Nauczyciele organizują spotkania indywidualne  w warunkach zapewniających dyskrecję osobom uczestniczącym w spotkaniu.

   8) Nie należy organizować  spotkań  nauczycieli z rodzicami/opiekunami w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela w czasie przerwy.

   9) Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach klasowych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.

   10) W czasie zebrań klasowych wychowawca udostępnia rodzicom do wglądu teczkę ucznia.

 

Regulamin Rady Rodziców do pobrania poniżej

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012 do pobrania poniżej 

 


 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex host NTChosting.com Valid XHTML and CSS.
hoteldubrovnikpalace

©2011 Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
Wszelkie prawa zastrzeżone

Bodrum escort eskisehir escort